ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਵੈਬਸਾਈਟਸ

ਖਰੜੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਲੈਣੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ
ਕਾਨਫਰੰਸ, ਵੈਬਸਾਈਟਸ

ਖਰੜੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਲੈਣੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ

ਖਰੜੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਲੈਣੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 5 ਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਖੇ 5 ਅਗਸਤ, 2012 ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਕੈਨਨ ਲਾਅ ਬਾਰੇ 14 ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੋਬੀ ਜੀਰੋ ਡੋਲਜ਼ਾਲੇਕ (ਟਾਪ ਟੂ ਅਚੀਵਡ ਟੂ ਟੋਜ਼) ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ, 5 ਅਗਸਤ, 2012 ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਖਰੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਚਰਚਾ ਸੀ. ਸਰੋਤ, ਖੇਤਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸੰਕਲਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਕਾਨਫਰੰਸ, ਵੈਬਸਾਈਟਸ

ਖਰੜੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਲੈਣੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ

ਖਰੜੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਲੈਣੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 5 ਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਖੇ 5 ਅਗਸਤ, 2012 ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਕੈਨਨ ਲਾਅ ਬਾਰੇ 14 ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੋਬੀ ਜੀਰੋ ਡੋਲਜ਼ਾਲੇਕ (ਟਾਪ ਟੂ ਅਚੀਵਡ ਟੂ ਟੋਜ਼) ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ, 5 ਅਗਸਤ, 2012 ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਖਰੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਚਰਚਾ ਸੀ. ਸਰੋਤ, ਖੇਤਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸੰਕਲਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ